Skip to content

Ajuda per actuacions d’eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial

Títol:  Convocatòria de l’ajut per actuacions d’eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial. Organisme: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía(IDAE), gestionat a Catalunya per l’Institut Català d’Energía (ICAEN). Beneficiaris: Empreses que tinguin la consideració de PIME o gran empresa del sector industrial, amb CNAE 2009 comprés entre el […]

Títol:  Convocatòria de l’ajut per actuacions d’eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial.

Organisme: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía(IDAE), gestionat a Catalunya per l’Institut Català d’Energía (ICAEN).

Beneficiaris: Empreses que tinguin la consideració de PIME o gran empresa del sector industrial, amb CNAE 2009 comprés entre el 07 a 11, del 13 al 33 i del 35 al 39. També empreses de serveis energètics (ESE) que actuin en funció d’un contracte (serveis energètics) amb alguna de les empreses mencionades anteriorment.

Objectiu: Realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

Pressupost: Dotación presupuestaria de 307.644.906 € con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Tipus de projecte:

1) Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

*Inversió mínima:  75.000 €. Màxim 9 M€.

2) Implantació de sistemes de gestió energètica.

*Inversió mínima:  30.000 €. Màxim 9 M€.

Intensitat:  El percentatge que apliqui en cada cas del cost subvencionable del projecte serà, el 30% per petita empresa, 40% per mitjana empresa i 50% per petita empresa.

Costos Elegibles:  Les inversions que siguin necessàries per aconseguir una millora de l’eficiència energètica, i que es realitzin per mitjà de l’adquisició de bens o de serveis per part del beneficiari de l’ajuda. S’inclou, entre altres, l’elaboració dels projectes tècnics, els costos de direcció facultativa, els costos d’exclusió de l’obra civil sempre que no superin el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions. No s’inclouran llicències, taxes, impostos o tributs, ni tampoc l’IVA suportat.

Termini:  Del 3 de Desembre de 2019 al 31 de Desembre de 2020 o fins que s’ esgoti  el fons de les ajudes, pressupost disponible.

Tipologia de l’ajuda:  Entrega dinerària sense contraprestació. 

Règim de concessió:  Concurrència pública no competitiva: s’atorgaran les sol·licituds que compleixin amb tots els requisits establerts, otorgant-se a les sol.licituds que compleixin amb tots i dadescún dels requisits de la present convocatòria i del Real Decret 263/2019, de 12 d’Abril, per ordre de prelació corresponen a la data de registre de la sol·licitud, fins esgotar el pressupost disponible o fins que finalitzi la vigència del programa.

 

Contactar amb nosaltres a:  https://www.ipsom.com/contactar/

Ipsom Logo Negro_1

Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.