Skip to content

Ajuts per a projectes d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus

  Títol: Ajuts per a projectes d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus   Organisme: Departament d’empresa i Coneixement i l’Agència per a la Competitivitat de la Empresa (ACCIÓ).   Beneficiaris: Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la […]

 

Títol: Ajuts per a projectes d’R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus

 

Organisme: Departament d’empresa i Coneixement i l’Agència per a la Competitivitat de la Empresa (ACCIÓ).

 

Beneficiaris: Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud

de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg).

 

No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries

pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria del mateix.

 

No podran ser beneficiaris les empreses amb ànim de lucre l’accionariat del les quals pertanyi en més d’un 25% a agents del sistema d’R+D+I.

Objectiu: Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia circular , específicament en l’àmbit dels residus.

Tipologia de les actuacions: Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes.

Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d’aquests 3 àmbits:

  • Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus procedents de processos de tercers (portes enfora)
  • Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus de processos propis (portes endins)
  • Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

 

Es valorarà la generació de nova ocupació (sobretot d’alta qualificació

tècnica) i d’inversions industrials.

 

Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de suposar la

obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats.

 

Pressupost: El pressupost mínim del projecte serà de: 150.000 euros €

 

Intensitat de l’ajut:

 

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

50%

50%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

 

 

Termini de sol·licitud:  Convocatoria 2019 encara no oberta.

 

Despeses subvencionables:

 

  • Despeses de personal propi.
  • Col·laboracions externes. Poden ser d’un màxim del 50% de la despesa directa subvencionable acceptada del projecte.
  • Adquisició d’equipaments i instrumental.
  • Altres despeses directament vinculades a l’activitat de recerca i desenvolupament experimental.
  • Per a projectes col.laboratius, despeses derivades de la gestió del projecte (el cost subvencionable màxim per aquest concepte serà de 8.000€ per a l’empresa que actuï com a líder del projecte).
  • La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 14 d’aquestes bases. Els cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.500 euros per justificació realitzada (màxim 2 justificacions per projecte i empresa).

 

Tipología de l’ajut: Entrega dineraria sense contraprestació. Aquesta línia

està finançada amb el FEDER. Concurrencia competitiva.

 

Contactar con nosotros a : https://www.ipsom.com/contactar/ 

Ipsom Logo Negro_1

Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.