Skip to content

Fitxa Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

  Títol: Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. Organisme: Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Agència per a la Competitivitat de l’empresa ACCIÓ. Objectiu: Acompanyar a l’ industria catalana en la seva digitalització per tal de que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l’adopció de la Industria […]

 

Títol: Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Organisme: Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Agència per a la Competitivitat de l’empresa ACCIÓ.

Objectiu: Acompanyar a l’ industria catalana en la seva digitalització per tal de que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l’adopció de la Industria 4.0 des de totes les seves vessants.

Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme projectes d’inversió, tant d’ empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les següents característiques:

1. Projectes de creació d’ocupació:
– 25 llocs de treball per a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades i centres de desenvolupament de videojocs.
– 15 llocs de treball per a centres de decisió d’àmbit supraregional, projectes Industrials i centres logístics.
2. Projectes d’inversió empresarial en actius fixes:
– La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.500.000 €.
3. Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes amb les característiques i requisits en els dos apartats anteriors.
4. Projectes de creació o d’ampliació de centres R+D+i a Catalunya, amb les següents tipologies de projectes:
– Creació d’un mínim de 8 llocs de treballs vinculats a activitats de R+D+i. Es considera subvencionable el cost dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
– Creació d’un mínim de 5 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 €.
5. Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses:
– La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000 €.
6. Projectes estratègics per a l’economia catalana:
– Han de suposar la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
– La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5 milions d’euros i la creació de com a mínim 50 llocs de treball.
7. Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0:
– Han de suposar la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
– La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 6 milions d’euros, dels quals, com a mínim, 1,5, milions d’euros han de ser actius vinculats a Indústria 4.0.
– Els projectes inclosos ena questa categoria s’hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d’ajuts regional visible al final d’aquest document (figura 1).

Pressupost: 2.500.000 €

 

Quantia i intensitat:

Tipologia projecte Intensitat màxima ajut Import màxim ajut
Creació ocupació 30% 200.000€
Actius Fixes 8% 200.000€

 

Creació d’ocupació més actius fixes

 

30% per a creació d’ocupació

8% per actius fixes

200.000€

200.000€

Centres R+D+i

30% per a creació d’ocupació

8% per actius fixes

200.000€

200.00€

Actius fixes

compra unitats productives

en concurs creditors

20%  200.000€
Projectes estratègics 8% per actius fixes 500.000€

Projectes estratègics

Industria 4.0

8% per actius fixes 400.000€

*: Normativa de minimis

Costos Elegibles: Es consideraran costos subvencionables:
– Pels projectes de creació d’ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
– Pels projectes d’inversió en actius fixos, actius materials, projectes estratègics per a l’economia catalana i projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents, i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
– Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els dos apartats anteriors.
– Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D: el cost dels primers 6 mesos del nou personal contractat i/o la inversió en equipaments científics o de laboratori directament vinculats a activitats R+D.

Termini: Fins al 02/10/2019
Tipus d’ajuda: Subvenció
Règim de concessió: Concurrència competitiva

 

Contactar con nosotros a:  https://www.ipsom.com/contactar/

Ipsom Logo Negro_1

Hable con expertos en ayudas para empresas e infórmese de las ayudas, subvenciones, préstamos, deducciones y facilidades que existen actualmente.